RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ABONENTA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. Administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest: F.H.U. Geo-Komp Cezary Szczepanik z siedzibą w Równem ul. Długa 161, 38-451 Równe NIP: 684-215-73-43, tel: 793018397 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach:

1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych

usług zgodnie z zawartą umową, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO,

2. wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia

i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw.

uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c”

RODO,

3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej

umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f”

RODO,

4. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.

1 lit. „f” RODO.

1 z 3

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1. przez okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po zakończeniu

trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu

upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy (3 lata od rozwiązania umowy), a w

zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj.

5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu

świadczonych na Państwa rzecz usług,

2. jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do

momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, Policji, prokuraturze.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza

Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub

niekompletne,

3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych

przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich

przechowywania,

4. usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych

bezpodstawnie,

5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np.

innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.

PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

1. wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać

danych osobowych do takich celów,

2. z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które

odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi

danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do

takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione

podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów,

praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Państwa

danych wskazanych w formularzu umowy. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania tych danych jest obecnie określony obowiązującą ustawą z 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (art. 161 ust. 2). Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych (dostawcy usługi telekomunikacyjnej) związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez abonenta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy.

Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których niepodanie znacząco utrudni lub

spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na

możliwość zawarcia umowy. Dane te zostały określone w art. 161 ust. 3 powołanej wyżej ustawy Prawo telekomunikacyjne.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Z poważaniem

Cezary Szczepanik

cookies

Polityka plików "cookies"

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Wykop Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwanych dalej: "stronami internetowymi").

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

A. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi

RodzajOpis
Niezbędnesą absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać
FunkcjonalneSą ważne dla działania serwisu:
- służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
- służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
- służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
BiznesoweUmożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

B. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

RodzajOpis
Cookies tymczasowe (session cookies)cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu
Cookies stałe (persistent cookie)nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny

C. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:

RodzajOpis
Cookie własne (first party cookie)cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona
Cookie zewnętrzne (third-party cookie)cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny

Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

D. Ze względu na cel jakiemu służą:

RodzajOpis
Konfiguracji serwisuumożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisuumożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu
Uwierzytelnianieumożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
Stan sesjiumożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
Procesyumożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji
Reklamyumożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)
Lokalizacjaumożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika
Analizy i badania, audyt oglądalnościumożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników

E. Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:

RodzajOpis
NieszkodliweObejmuje cookies:
- niezbędne do poprawnego działania witryny
- potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika
Badającewykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Mapa zasięgu

Wykaz poszczególnych miejscowości znajdujących się w zasięgu sieci GEO-KOMP

Gmina Dukla : Równe, Wietrzno, Łęki Dukielskie częściowo

Gmina Miejsce Piastowe: Rogi, Miejsce Piastowe od strony południowej, Wrocanka częściowo, Widacz

Gmina Iwonicz Zdrój: Lubatówka, Iwonicz Zdrój, Iwonicz częściowo

Gmina Rymanów: Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki, Ladzin, Milcza częściowo, Rymanów, Nowa Wieś, Klimkówka.

Poszukujemy miejsca na nowe stacje bazowe (Iwonicz, Iwonicz Zdrój, Nowa Wieś, Łazy Rymanowskie, Haczów, Bzianka, Lubatówka, Lubatowa) i każda inna lokalizacja.  Masz dobre miejsce zadzwoń. Oferujemy korzystne warunki tel. 793018397.

 

Pomoc

w przygotowaniu

Kontakt

 

A D R E S

Firma Handlowo Usługowa GEO-KOMP Cezary Szczepanik

38-480 Rymanów  Klimkówka ul. Kasztanowa 26

NIP 684 215 73 43

 

Numery telefonów

793 018 397 - administrator sieci
793 152 877  ;  134927694 - sprawy formalne

 

P O C Z T A

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

N U M E R   K O N T A

 

INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE DOSTĘPNE W PANELU KLIENTA 

Usługi Geodezyjne

Zakres usług                                                         


1.   Projektowanie, zakładanie osnów klasycznych oraz realizacyjnych.

2.   Mapyimages3

-   mapy sytuacyjno wysokościowe cyfrowe bedace podkładem do projektowania wykonane na podstawie nowych pomiarów, pomiarów uzupełniajacych, na podstawie baz ewidencji gruntów i budynków.

-   oferujemy mapy dla obiektów:

 • powierzchniowych i liniowych
 • dróg wraz z infrastrukturą
 • sieci przesyłowych
 • budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w dowolnych systemach CAD.

3.   pomiary inwentaryzacyjne i realizacyjne, obsługa inwestycji w tym:

-   regulacje stanów prawnych terenów inwestycyjnych w ramach których wykonywane są nastepujące czynności:

 • projekty podziałów nieruchomościgeodezja bud
 • rozgraniczenia
 • pomiary działek
 • regulacje stanów prawnych
 • wykupy, służebności, dzierżawy
 • odszkodowania za stałe i czasowe zajęcia gruntów
 • tyczenie obiektów budowlanych i tras
 • kompleksowa obsługa budów
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej do odbiorów branżowych i wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

4.   Modernizacja i zakładanie ewidencji gruntów, budynków i lokali w różnych systemach informatycznych.

5.   Prace związane z katastrem nieruchomości

-   regulacje stanu prawnego nieruchomości w ramach którego wykonywane są następujące czynności:

 • badanie ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych
 • wykonywanie wykazów zmian synchronizujących stany ujawnione w księgach wieczystych i ewidencji gruntów.
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych.
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości w celu ujednolicenia ich stanu prawnego.

6.   Prace zwiazane z kompleksową obsługą realizacji elektrowni wiatrowych w ramach której wykonywane są nastepujące czynności:

 • koordynacje prac na kazdym etapie inwestycjiwiatrak3
 • wykonywanie wszelkiego rodzaju map od poglądowych poprzez mapy do projektu i mapy do odbioru końcowego.
 • wykonywanie wykupów gruntów w tym negocjacje z ich właścicielami
 • wykonywanie dokumentów do regulacji stanów prawnych
 • wykonywanie podziałów gruntów, realizaowanie aktów notarialnych(zaprzyjaźnione firmy) i wpisów do KW.
 • koordynacja na etapie projektu farmy i pozwolenia na budowę
 • pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i decyzji potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę
 • obsluga geodezyjna budowy farmy   

 Uczestniczyliśmy jako firma GEOS przy kompleksowej obsłudze geodezyjnej farm wiatrowych w Łękach Dukielskich, Bukowsku i Rymanowie. Nasza firma była obecna od początku przy procesie realizacyjnym, pośredniczyła  przy pozyskaniu gruntów oraz niezbędnych dokumentów i pozwoleń potrzebnych do realizacji inwestycji.

Kontakt 134368902, 793018397, 505178873

Podkategorie

Wednesday the 10th.